Nieuwe subsidie praktijkleren bekend

Overgenomen van SBB:

Minister Bussemaker (OCW) heeft op 5 november 2013 de nieuwe Subsidieregeling Praktijkleren gepubliceerd. De nieuwe subsidieregeling stimuleert werkgevers om leerwerkplaatsen aan te bieden. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2014 en vervangt de Wet afdrachtvermindering onderwijs (WVA onderwijs). De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding van de student of leerling. De werkgever is volgens de regeling degene die daadwerkelijk voor de begeleiding van de student zorgt.

Wie kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling Praktijkleren?

De grootste doelgroep voor de subsidie zijn de werkgevers die een leerwerkplaats bieden aan studenten in het mbo die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Daarnaast kunnen ook werkgevers van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op de subsidie. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft de minister de regeling uitgebreid voor vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen. Bedrijven die deze groepen jongeren begeleiden kunnen aanspraak maken op de subsidie. Bedrijven die een stage voor de beroepsopleidende leerweg (bol) aanbieden, kunnen dit niet.

Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Subsidieregeling Praktijkleren

In de subsidieregeling is jaarlijks een budget van € 188,9 miljoen gereserveerd voor mbo-praktijkleerplaatsen. De belangrijkste voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen zijn:

  • De student volgt een volledig onderwijsprogramma dat recht geeft op een erkend (kwalificerend) diploma voor mbo;
  • De opleiding moet geregistreerd zijn in het centraal register beroepsopleidingen (CREBO);
  • De mbo bbl-opleidingen moeten voldoen aan de geldende uren norm voor begeleide onderwijstijd en beroepspraktijkvorming;
  • Het bedrijf moet een erkend leerbedrijf zijn volgens de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB).

Het subsidiebedrag per gerealiseerde leerwerkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de betreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde leerwerkplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie per categorie. De subsidie is gemaximeerd op € 2.700 euro per leerwerkplaats per studiejaar.

Aanvragen kunnen jaarlijks tot 15 september na het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden ingediend via de website van Agentschap NL, de uitvoerder van de subsidieregeling. De administratieve lasten van de subsidieregeling zijn beperkt tot een minimum.

Voorlichting aan bedrijven

De minister organiseert landelijke informatiebijeenkomsten voor de gebruikers van de subsidieregeling. Deze bijeenkomsten geven meer duidelijkheid over de inhoud van de regeling en de voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Daarnaast komen er nog vier bijeenkomsten in de regio waar uitvoerder Agentschap.NL in aanwezigheid van enkele adviseurs concrete instructies geeft over de aanvraag.

Meer nieuws

Lees nog meer van onze nieuws artikelen: